Hotele Diament Ustroń, Ustroń
+48 33 858 77 15

Příjezd

3
paź '23

Odjezd

4
paź '23
Vybrat objekt
Vybrat objekt
Spa & Wellness Hotel Diament**** Hotel Diament***
Diamantová karta

Diamantová karta

Sleva až 50 %

Objednávka zdarma

Podmínky poskytování služeb

Diamantová karta

Slevový program v hotelech Diament

Sleva až 50 %

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Hotele Diament S.A. w ramach serwisów internetowych: www.hotelediament.pl, www.diamentustron.pl,

Zásady používání webu

PRAVIDLA ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB společnosti Hotele Diament S.A. v rámci internetových stránek: www.hotelediament.pl, www.diamentustron.pl,

PODMÍNKY ONLINE REZERVACE

PRAVIDLA ELEKTRONICKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB společnosti Hotele Diament S.A. v rámci internetových stránek: www.hotelediament.pl, www.diamentustron.pl,

Úvod

Společnost Hotele Diament S.A. zavádí tato pravidla, kterými se provádějí ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Úř. věst. z roku 2002 č. 144 pol. 1204 ve znění pozdějších předpisů), a zavazuje se je dodržovat.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Pojmy použitými v těchto Obchodních podmínkách se rozumí:
a. Zákon - Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky ze dne 18. července 2002 (Úř. věst. z roku 2002, č. 144, pol. 1204),
b. Teleinformatický sytém - soubor spolupracujících informačních zařízení a programů zajišťující zpracovávání, uschovávání, odesílání a přijímání údajů prostřednictvím telekomunikační sítě pomocí koncového telekomunikačního zařízení, které je vhodné pro daný druh sítě, v souladu se zákonem ze dne 16. července 2004,
c. Elektronicky poskytované služby - plnění služby, které se uskutečňuje odesíláním a přijímáním dat prostřednictvím systémů informačních a komunikačních technologií na individuální žádost příjemce služby, bez současné přítomnosti stran, přičemž data jsou přenášena prostřednictvím veřejných sítí ve smyslu zákona o telekomunikacích,
d. Prostředky elektronické komunikace - technická řešení, včetně teleinformatických a s nimi spolupracující programové nástroje umožňující individuální dorozumívání na vzdálenost při využití přenosu údajů mezi teleinformatickými systémy, zejména elektronickou poštou,
e. Poskytovatel služeb – Hotele Diament S.A. se sídlem v Gliwicích (44-100), ul. Dąbrowskiego 50, číslo KRS: 0000355866, jejíž rejstříkový spis je veden u Okresního soudu v Gliwicích, 10. obchodní oddělení, DIČ: 645-000-06-06, IČ: 270521860, základní kapitál 82 662 010,00 PLN, tel. 32 721 10 55, sekretariat@hotelediament.pl,
f. Příjemce – subjekt využívající služeb Poskytovatele. Je smluvní stranou v dohodě o poskytování služeb, která je fyzickou či právní osobou nebo organizační jednotkou nevlastnící právní subjektivitu a která se zavazuje k dodržování těchto podmínek. Příjemce je také subjekt, který objednává poskytování uvedených služeb elektronickou cestou za níže uvedených podmínek. Příjemce může být zároveň Hostem. g. Host – osoba využívající hotelové služby nabízené společností Hotele Diament S.A. Tato osoba může být také Příjemcem.
h. Registrační formulář - webový formulář na webových stránkách Poskytovatele služeb, který slouží k registraci Příjemce služeb v systému.
i. Online rezervace - rezervace hotelových služeb provedená v systému v reálném čase.

1.2. Provozovatelem stránek www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl je společnost Hotele Diament S.A. se sídlem v Gliwicích (44-100), ul. Dąbrowskiego 50, číslo KRS: 0000355866, jejíž rejstříkový spis je veden u Okresního soudu v Gliwicích, 10. obchodní oddělení, DIČ: 645-000-06-06, IČ: 270521860, základní kapitál 82 662 010,00 PLN, tel. 32 721 10 55, sekretariat@hotelediament.pl,

1.3. Příjemce se před využitím služeb poskytovaných poskytovatelem při využití webových stránek zavazuje seznámit se s těmito podmínkami a prohlašuje, že přijímá jejich ustanovení bez nutnosti vyhotovení samostatné dohody.

2. Všeobecné podmínky pro poskytování elektronických služeb.

2.1. Poskytovatel služeb poskytuje Příjemci služby v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto zásadách.

2.2. Příjemce se zavazuje dodržovat tyto zásady.

2.3. Příjemce je povinen dodržovat zákaz zneužívání prostředků elektronické komunikace a nedodání Poskytovateli služeb prostřednictvím teleinformatických systémů nebo do něj obsahu způsobujícího zaváhání v práci nebo přetížení teleinformatických systémů a narušujícího statky třetích stran, všeobecně přijaté společenské normy, nebo obsahu v rozporu s všeobecně platnými právními předpisy.

2.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo k provedení údržbových prací teleinformatického systému, které mohou způsobit obtíže nebo znemožnit Příjemcům využívání služeb.

2.5. V ze zvláštních případech, které ovlivňují bezpečnost nebo stabilitu teleinformatického systému má Poskytovatel služeb právo k pozastavení nebo omezení poskytování služeb bez dřívějšího upozornění Příjemce a provedení prací, které mají za účel navrácení bezpečnosti a stability teleinformatického systému.

2.6. Poskytovatel služeb poskytuje Příjemcům služeb komunikační tajemství zvané "telekomunikační tajemství", které se vztahuje na informace přenášené na veřejném síti Internet, údaje týkající se Příjemců služeb a zadávané Příjemci služeb pouze v rámci teleinformatického systému Poskytovatele služeb a pouze v případě, že informace, na které se vztahuje "telekomunikační tajemství", nejsou v zásadě veřejné nebo jejich zveřejnění není nezbytné pro řádné poskytování služby, které se týkají. Informace, na které se vztahuje "telekomunikační tajemství", mohou být zveřejněny pouze v případech stanovených smlouvou nebo zákonem.

2.7. Informace, na které se vztahuje "telekomunikační tajemství", může Poskytovatel služeb zpracovávat pouze v případě, že jejich zpracování je předmětem služby poskytované Příjemcům služeb, je nezbytné pro její řádný výkon nebo pro dohled nad řádným fungováním teleinformatického systému Poskytovatele služeb.

2.8. Přístup k informacím o změnách ve způsobu a rozsahu poskytování služeb Poskytovatelem služeb a k informacím, které musí být Příjemci poskytnuty podle § 6 Zákona o poskytování služeb elektronickými prostředky, bude Poskytovatel služeb poskytovat prostřednictvím webových stránek a/nebo prostřednictvím e-mailového zpravodaje.

2.9. Aby bylo zajištěno správné používání webových stránek a služeb poskytovaných společností Hotele Diament S.A. v elektronické podobě, musí počítačové vybavení nebo mobilní zařízení uživatele splňovat následující minimální technické požadavky:

  • Přístup k internetu
  • Nainstalovaný webový prohlížeč – doporučujeme Mozilla Firefox
  • Vlastnění aktuálního, aktivního a správně nakonfigurovaného účtu e-mailové elektronické pošty.

V průběhu využívání webových stránek v teleinformatickém systému budou Příjemci instalovány soubory cookies. Podmínkou používání webových stránek je povolení instalace souborů cookies.

 

3. Druhy a rozsah poskytovaných služeb elektronickou poštou

3.1. Poskytovatel poskytuje elektronickou cestou služby v rozsahu:
a. Online rezervace hotelových služeb v hotelech Poskytovatele služeb.
b. Informační a propagační služby pro vlastní produkty a služby nebo produkty a služby obchodních partnerů a smluvních partnerů.

3.2. Online rezervace

3.2.1. Postup rezervace
a. Rezervace na stránkách www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl se provádí podle pokynů automatického rezervačního systému, vyplněním registračního formuláře a provedením požadované platby, pokud to vyžadují cenové podmínky nabídky.
b. Za následky uvedení nepravdivých údajů příjemcem ve formuláři nese celou odpovědnost příjemce.
c. Ceny uvedené v systému jsou za pokoj a noc a zahrnují DPH. Mohou zahrnovat i další služby uvedené v popisu naší nabídky. Pokud některý nabídka zahrnuje snídani nebo další služby, je tato informace uvedena v popisu ceny zobrazované během provádění rezervace. Za služby nezahrnuté do objednávky (např. dodatečné ubytování, parking) je nutné uhradit závazek na místě zákazníkem.
d. Měnou je polský zlotý (PLN). Ceny uvedené v jiné měně mají pouze informativní charakter a případné rozdíly mohou být důsledkem rozdílů ve směnných kurzech při transakci provedené centrem kreditních karet Příjemce služby nebo bankou Příjemce služby.
e. V případě platby bankovním převodem nese veškeré poplatky za tuto platbu Příjemce služby.

3.2.2 Provádění plateb a vystavování faktur
a. Platby se provádějí přímo během online rezervace. Pokud je platba podmínkou potvrzení, bude o tom Příjemce služby informován. Rezervace je považována za zaručenou pouze po zaplacení zálohy ve výši stanovené hotelem. Výše zálohy je uvedena v podmínkách cenové nabídky.
b. V případě rezervace, která nevyžaduje zálohu, nebo pokud záloha nepokrývá 100% hodnoty rezervace, je Příjemce služby povinen zaplatit v souladu s podmínkami cenové nabídky.
c. Autorizaci kreditních karet a vypořádání úhrady obsluhuje externí subjekt prostřednictvím přímého spojení se serverem zúčtovacího agenta platebních karet.
d. Hotele Diament S.A. má povinnost vystavit fakturu DPH v souladu s právními předpisy daňového zákona v Polsku.

3.2.3. Potvrzení rezervace
a. Rezervace se považuje za provedenou, když systém přidělí číslo potvrzení rezervace.
b. Služba www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl potvrdí rezervaci automaticky po provedení platby nebo bez ní, pokud to umožňují cenové podmínky nabídky. Zpráva o potvrzení rezervace se vygeneruje na obrazovce Příjemce.
c. Kromě toho systém automaticky vygeneruje e-mailové potvrzení zaslané na adresu příjemce uvedenou ve formuláři.

3.2.4. Povinnosti poskytovatele služeb
a. Z bezpečnostních důvodů nebo z jiných důvodů, které provozovatel nemůže ovlivnit, má Poskytovatel právo dočasně pozastavit přístup ke službě na dobu nezbytnou k odstranění vzniklých rizik nebo nesrovnalostí.
b. V případě, že Host v průběhu trvání služby potvrdí závadné vykonání smlouvy (tzn. v rozporu s podmínkami rezervace a popisem služby/výrobku umístěném v systému), musí okamžitě o tomto upozornit poskytovatele.

3.2.5. Podmínky pro změny a storna
a. Rezervaci lze stornovat v souladu s podmínkami uvedenými přímo u příslušné cenové nabídky.
b. Změnu nebo storno rezervace je třeba provést v systému.
c. Pokud se storno týká rezervace speciální nabídky, platí podmínky uvedené přímo u příslušné cenové nabídky.
d. Vrácení peněz bude provedeno formou odpovídající provedené platbě.
e. Vrácení peněz bude provedeno nejpozději do jednoho týdne (7 dní) ode dne, kdy měl rezervující v úmyslu začít službu využívat.

3.3. Informační a propagační služby pro vlastní produkty a služby poskytovatele služeb, obchodních partnerů nebo smluvních partnerů.

3.3.1. Informační a propagační služby poskytované prostřednictvím www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl zahrnují:
a. Přihlášení k odběru zpravodaje
b. kontakty s jednotlivými hotely společnosti Hotele Diament S.A. za účelem získání informací o službách, které poskytují.

3.3.2. Přihlášení k odběru zpravodaje
a. Přihlášení k odběru zpravodaje se vztahuje na osoby, které si tuto službu objednaly prostřednictvím formuláře na internetových stránkách Poskytovatele služeb.
b. Objednání služby zahrnuje: zadání platné e-mailové adresy do formuláře a potvrzení odběru přijetím e-mailu, který automaticky přijde na zadanou e-mailovou adresu.
c. Z odběru Zpravodaje se lze kdykoli odhlásit.

3.3.3. Kontakty s jednotlivými hotely společnosti Hotele Diament S.A. za účelem získání informací o službách, které poskytují. a. Vyplněním údajů v kontaktním formuláři na stránkách www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl se rozumí odeslání žádosti příslušnému oddělení společnosti Hotele Diament S.A.
b. Příjemce obdrží odpověď z příslušného oddělení od zaměstnance společnosti Hotele Diament S.A.

4. Podmínky uzavření a ukončení smlouvy

4.1. V případě rezervace hotelové služby poskytovatele dochází k uzavření smlouvy v okamžiku příjemcova obdržení potvrzení rezervace, včetně obdržení čísla rezervace.

4.2. Storno a výpověď smlouvy na hotelové služby je možné podle podmínek uvedených přímo u cenové nabídky, rezervované hotelové služby.

4.3. Příjemce nemá právo k odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je rezervace hotelové služby v souladu s čl. 38 bid 12 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Úř. Věst. z roku 2014 pol. 827) ("zákon o právech spotřebitelů").

4.4. V případě souhlasu Příjemce s poskytováním informačních a propagačních služeb se Poskytovatel služeb zavazuje zasílat nebo zveřejňovat Zpravodaj, který se objeví až po udělení výše uvedeného souhlasu.

4.5. Propagační nebo obchodní informace se považují za objednané, pokud Příjemce souhlasil se zasíláním těchto informací registrací v počítačovém systému Poskytovatele služeb, zejména uvedením elektronické adresy, která ho k tomuto účelu identifikuje.

4.6. Příjemce se může kdykoli odhlásit z odběru nebo upravit svá nastavení prostřednictvím Zpravodaje nebo přímo prostřednictvím e-mailu Poskytovatele služeb.

4.7. Rezignace výše je rovna ukončení smlouvy o poskytování smlouvy elektronickou cestou v období poskytování informačních a propagačních služeb.

4.8. Příjemce není oprávněn poskytovat Poskytovateli služeb nezákonný obsah.

5. Ochrana osobních údajů

5.1. Prostřednictvím stránek www.hotelediaemtn.pl a www.diamentustron.pl se údaje shromažďují vyplněním formulářů. Formulář obsahuje povinná pole, jejichž vyplnění je nezbytné, a další pole, která Příjemce může doplnit. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře.

5.2. Údaje jsou společností Hotele Diament S.A. zpracovávány za podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákona o poskytování elektronických služeb, telekomunikačního zákona a zásad ochrany osobních údajů.

5.3. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravení, vymazání, omezení zpracování, právo na přenášení dat, právo na námitku, právo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez vlivu na soulad s legalitou zpracování (pokud je zpracování založeno na souhlasu), které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním;

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.

5.4. Poskytnutí osobních údajů Příjemcem je zcela dobrovolné.

5.5. Podrobná pravidla ochrany osobních údajů jsou obsažena v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou nedílnou součástí těchto zásad.

5.6. Používáním jakýmkoli způsobem webových stránek společnosti Hotele Diament S.A. Příjemce přijímá pravidla obsažená v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na www.hotelediament.pl a www.diamentustron.pl.

5.7.

Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování nebo profilování.

 

5.8.

V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: sekretariat@hotelediament.pl

5.9.

Příjemci údajů budou osoby pověřené správcem, zpracovatelé, se kterými jsme uzavřeli příslušné pověřovací smlouvy, a ti, kterým to ukládá zákon.

6. Souhlas se zpracováním os. údajů

6.1. Poskytovatel služeb informuje, že v souladu s článkem 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je oprávněn zpracovávat osobní údaje Příjemce služeb pro účely související se zpracováním online rezervací v hotelech provozovaných společností Hotele Diament S.A. se sídlem v Gliwicích. Poskytovatel služeb obdrží příslušné informace po registraci nebo přihlášení do systému.

6.2. Správcem osobních údajů je: Hotele Diament S.A. se sídlem v Gliwicích (44-100), ul. Dąbrowskiego 50, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku u Okresního soudu v Gliwicích, X. hospodářské oddělení, KRS pod číslem: 355866, DIČ: 645-000-06-06, která poskytuje služby elektronicky a ukládá a zpřístupňuje informace v zařízeních uživatele, a TravelClick Ltc. se sídlem v USA. Příjemce má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu.

6.3. Poskytovatel služeb zaručuje, že nebude zasílat Příjemci služeb prostřednictvím elektronické komunikace a telefonu žádné obchodní informace ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb (Úř. vest. č. 144, položka 1204, v platném znění), s výjimkou obchodních informací, k jejichž zasílání dal Příjemce služeb souhlas prostřednictvím registrace v registračním formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Poskytovatele služeb (je nutné uvést e-mailovou adresu a telefonní číslo).

7. Režim reklamačního řízení.

7.1. Reklamace lze uplatnit kvůli:
a. Nedodržení smluvně stanoveného data zahájení poskytování služeb v prospěch Příjemce z viny Poskytovatele služeb,
b. Neplnění, nesprávnému plnění služeb nebo chybnému vyúčtování.

7.3. Stížnost lze podat do 30 dnů ode dne, kdy byla nebo měla být služba poskytnuta.

8. Přechodná a závěrečná ustanovení

8.1. Ve věcech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí ustanovení občanského zákoníku (Úř. věst. z roku 1964 č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů), zákona o elektronickém poskytování služeb (Úř. věst. z roku 2002 č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů) a další ustanovení obecně platných právních předpisů.

8.2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na změnu těchto smluvních podmínek s tím, že pro rezervace provedené před změnou smluvních podmínek platí znění smluvních podmínek platné v době objednávky Klienta.

8.3. Datum zveřejnění zásad 25.12.2014.

 

aktuální propagační akce

Podzimní prázdniny za posezónní ceny
Cena s Diamantovou kartou
503

Podzimní prázdniny za posezónní ceny

Dostępność: 03.09.2023 - 22.12.2023
Rodina
min. 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 529
zjistěte podrobnosti
VÁNOCE aneb RELAXACE PO VÁNOCÍCH ve ŠPANĚLSKU
Cena s Diamantovou kartou
645

VÁNOCE aneb RELAXACE PO VÁNOCÍCH ve ŠPANĚLSKU

Dostępność: 22.12.2023 - 07.01.2024
Rodina
Minimálně 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 679
zjistěte podrobnosti
DOVOLENÁ V USTRONII
Cena s Diamantovou kartou
645

DOVOLENÁ V USTRONII

Dostępność: 22.12.2023 - 07.01.2024
Rodina
minimálně 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 679
zjistěte podrobnosti
FÉRIE 2024 - nabídka s večeří
Cena s Diamantovou kartou
569

FÉRIE 2024 - nabídka s večeří

Dostępność: 01.01.2024 - 17.03.2024
Rodina
Minimálně 2 osoby a 1 noc
HB (polopenze) - snídaně a večeře
Cena od 599
zjistěte podrobnosti
Dotek luxusu

Dotek luxusu

Dostępność: 23.03.2022 - 30.06.2023
SPA balíčky
BB - Snídaně v ceně
Cena od 915
zjistěte podrobnosti
Relax v našem SPA

Relax v našem SPA

Dostępność: 24.02.2020 - 30.06.2023
Pro dva
min. 1 noc
BB - Snídaně v ceně
Cena od 900
zjistěte podrobnosti
2 a 3 denní pobyty v Ustroni
Cena s Diamantovou kartou
334

2 a 3 denní pobyty v Ustroni

Dostępność: 01.01.2022 - 17.03.2024
Rodina
min. 2 nebo 3 noci
BB - snídaně v ceně
Cena od 352
zjistěte podrobnosti
Cena za den - se snídaní
Cena s Diamantovou kartou
393

Cena za den - se snídaní

Dostępność: 03.01.2020 - 17.03.2024
Rodina
libovolná délka pobytu
BB - snídaně v ceně
Cena od 414
zjistěte podrobnosti
Cena za den - bez snídaně
Cena s Diamantovou kartou
346

Cena za den - bez snídaně

Dostępność: 03.01.2022 - 17.03.2024
Rodina
Libovolná délka pobytu
Cena od 364
zjistěte podrobnosti
Nevratná nabídka se snídaní - 11% sleva
Cena s Diamantovou kartou
350

Nevratná nabídka se snídaní - 11% sleva

Dostępność: 03.01.2020 - 17.03.2024
Rodina
libovolná délka pobytu
BB - snídaně v ceně
Cena od 368
zjistěte podrobnosti
Oferta bezzwrotna bez śniadania - rabat 11%
Cena s Diamantovou kartou
308

Oferta bezzwrotna bez śniadania - rabat 11%

Dostępność: 01.01.2022 - 17.03.2024
Extra nabídky
Dowolna długość pobytu
Cena od 324
zjistěte podrobnosti
Zobrazit vše

Diamantová karta

Slevový program v hotelech Diament

Sleva až 50 %

Vybrat objekt
Vybrat objekt
Spa & Wellness Hotel Diament**** Hotel Diament***
Při poskytování služeb nám pomáhají COOKIES.

Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

ROZUMÍM