Hotele Diament Ustroń, Ustroń
+48 33 858 77 15

Příjezd

3
paź '23

Odjezd

4
paź '23
Vybrat objekt
Vybrat objekt
Spa & Wellness Hotel Diament**** Hotel Diament***
Diamantová karta

Diamantová karta

Sleva až 50 %

Objednávka zdarma

OWU

Diamantová karta

Slevový program v hotelech Diament

Sleva až 50 %

Ogólne Warunki Umów

 

Všeobecné smluvní podmínky ubytování a pořádání akcí (událostí) v Hotelech Diament Spółka Akcyjna

Hotele Diament Spółka Akcyjna se sídlem v Gliwicích, ul. Dąbrowskiego 50 44-100 Gliwice; jejíž registrační dokumentace je vedena u Okresního soudu v Gliwicích, 10. obchodní oddělení pod číslem zápisu KRS: 0000355866; DIČ: 6450000606; se základním kapitálem ve výši: 82 662 010,00 PLN (dále jen „Hotele Diament"), prostřednictvím těchto Všeobecných smluvních podmínek definuje všeobecné smluvní podmínky ubytování a pořádání akcí společností Hotele Diament. Všeobecné smluvní podmínky tvoří základ pravidel, která řídí vztahy mezi stranami.

Kapitola 1 Definice

 1. "VSP" – znamená tyto Všeobecné smluvní podmínky ubytování a pořádání akcí v hotelech společnosti Hotele Diament S.A..
 2. "hotelu" – znamená hotelové zařízení nebo skupinu takových zařízení s dostupnými informacemi, k nimž má společnost Hotele Diament právní nárok.
 3. "zákazníkovi” – znamená fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační složku bez právní subjektivity, která uzavřela se společností Hotele Diament smlouvu o ubytování nebo organizaci akce.
 4. „stronách” -  tím se rozumí společnost Hotele Diament a zákazník.
 5. „hostovi” – znamená fyzickou osobu, která využívá služeb nabízených ve vybraném hotelu na základě smlouvy o ubytování.
 6. „účastníkovi” – znamená fyzickou osobu, která využívá služeb nabízených ve vybraném hotelu společnosti Hotele Diament v rámci smlouvy o pořádání akci;
 7. „akci" nebo „události” – znamená objednání místností a prostor zákazníkem za účelem pořádání akce a její organizaci ze strany společnosti Hotele Diament nebo ze strany zákazníka, která může, ale nemusí být spojena se stravovacími službami,
 8. "ubytování” – znamená pronájem hotelových pokojů.

Kapitola 2 Obecná ustanovení

 1. Pokud se strany ve Smlouvě nebo Objednávce nedohodly jinak, ustanovení těchto VSP se vztahují přímo na Smlouvy nebo Objednávky uzavřené se společností Hotele Diament a jsou pro strany závazná v následujícím znění.
 2. VSP jsou nedílnou součástí Smluv, které zákazník uzavírá se společností Hotele Diament, a Objednávek, které zákazník podává u společnosti Hotele Diament.
 3. Žádné všeobecné smluvní podmínky zákazníka nesmí být použity pro smluvní vztahy založené na Smlouvě, Objednávce, jejíž nedílnou součástí jsou VSP, pokud společnost Hotele Diamant neudělila samostatný písemný souhlas s obsahem takových smluvních podmínek zákazníka.
 4. Zákazník zejména bere na vědomí, že v případě, že podepíše Smlouvu nebo podá Objednávku se zahrnutím nebo odkazem na další smluvní podmínky, pokud byla Smlouva nebo Objednávka předem podepsána společností Hotele Diament, jsou uvedené všeobecné smluvní podmínky zákazníka nebo jiné všeobecné smluvní podmínky platné pouze v rozsahu, v jakém byly předem písemně schváleny společností Hotele Diament.
 5. VSP tvoří nedílnou součást Smlouvy nebo Objednávky.  K tomu, aby VSP nabyly účinnosti, se nevyžaduje samostatné prohlášení vůle Stran. Nejsou-li VSP přiloženy ke Smlouvě nebo Objednávce, je Zákazník vázán VSP ve znění verze zveřejněné v den uzavření Smlouvy nebo Objednávky, dostupné na internetových stránkách společnosti Hotele Diament na adrese: www.hotelediament.pl  
 6. Smlouva nebo Objednávka se zákazníkem by měla být uzavřena v písemné formě podepsané oběma Stranami s tím, že Smlouva může být uzavřena přijetím Objednávky zákazníka formou akceptace ze strany společnosti Hotele Diament, včetně prostřednictvím informačních a komunikačních systémů patřících společnosti Hotele Diament. Společnost Hotele Diament může přijetí Objednávky potvrdit písemně nebo e-mailem.
 7. Pokud je rezervace ubytování nebo akce provedena třetí osobou jménem zákazníka, je tato třetí osoba odpovědná společně a nerozdílně se zákazníkem jako rezervující strana ve vztahu ke společnosti Hotele Diament.

Kapitola 3 Služby, ceny, platby, účet

 1. V případě uzavření Smlouvy přijetím Objednávky ze strany společnosti Hotele Diament se použijí ceny uvedené společností Hotele Diament v přijetí Objednávky; v případě písemné Smlouvy se použijí ceny uvedené ve Smlouvě; v případě konkludentní nebo ústní Smlouvy se použijí ceny dle aktuálního ceníku příslušného hotelu.
 2. Sjednané ceny jsou ceny bez DPH, ke kterým bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě platné v den fakturace. V případě cen odvozených z ceníku se jedná o ceny s DPH.
 3. Společnost Hotele Diament může zvýšit ceny, pokud se po uzavření Smlouvy nebo přijetí Objednávky a před poskytnutím služby začnou uplatňovat místní ubytovací poplatky (např. turistická daň) (které se vybírají od hosta nebo zákazníka v den poskytnutí služby) nebo pokud se zvýší po jejich dřívějším zaplacení a před poskytnutím služby. Zvýšení ceny je omezeno na náklady na výše uvedené místní poplatky.
 4. Faktury a účty vystavené společností Hotele Diament jsou splatné ihned po jejich obdržení, pokud si smluvní strany ve Smlouvě výslovně nedohodly jiné platební podmínky nebo pokud společnost Hotele Diament nepotvrdila jiné podmínky při přijetí Objednávky. V případě prodlení s platbou může společnost Hotele Diament účtovat zákonné úroky.
 5. Nakládání s pokoji na základě jiného právního nebo faktického právního titulu, než na jakém se zákazník dohodl se společností Hotele Diament, včetně zejména podnájmu, půjčování přidělených pokojů, jiných pokojů, prostor, není povoleno.
 6. Pozvání od zákazníků nebo hostů do hotelové budovy, včetně pokojů, na rozhovory, prodejní akce apod. vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Hotele Diament.
 7. Při uzavírání smluv nebo přijímání Objednávek může společnost Hotele Diament požadovat, aby zákazník složil přiměřenou zálohu, kauci nebo jistotu ve formě záruky na kreditní kartě nebo v jiné obdobné nebo smluvními stranami dohodnuté formě.
 8. V případě, že záloha, kauce nebo jistota ve formě uvedené v bodě 7 nebude uhrazena ve lhůtě dohodnuté Stranami, má společnost Hotele Diament právo odstoupit od Smlouvy nebo Objednávky do 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro úhradu zálohy, kauce nebo jistoty.
 9. Ve všech případech musí být formy zajištění platby přijaty společností Hotele Diament - jinak má společnost Hotele Diament právo je odmítnout.
 10. V odůvodněných případech (např. prodlení Zákazníka s platbou nebo rozšíření rozsahu Smlouvy nebo Objednávky) může společnost Hotele Diament podmínit uzavření Smlouvy nebo přijetí Objednávky v tomto rozsahu zvýšením zálohy nebo jistoty - až do výše předpokládaných nákladů na toto rozšíření.
 11. Zákazník ani host nezískávají nárok na dostupnost konkrétního pokoje, pokud hotel písemně nepotvrdil dostupnost tohoto pokoje.
 12. Pokoje jsou zákazníkům a hostům k dispozici v hodinách stanovených hotelem (hotelový den).  Zákazník nebo host není oprávněn požadovat předčasnou dostupnost pokojů. Přihlášení před začátkem hotelového dne v den příjezdu a odhlášení po začátku hotelového dne v den odjezdu závisí na dostupnosti pokojů. Předčasné přihlášení a odhlášení vyžaduje oznámení ze strany zákazníka a písemné potvrzení této možnosti ze strany hotelu.
 13. V případě uvolnění pokojů po skončení hotelového dne v den odjezdu má společnost Hotele Diament právo účtovat poplatek ve výši 50% ceny pokoje za další použití pokoje, pokud pokoj není uvolněn do 2 hodin po skončení hotelového dne v den odjezdu a v případě uvolnění pokoje po více než 2 hodinách 100% ceny pokoje dle ceníku hotelu a zákazník je povinen tento poplatek uhradit.
 14. Pravidla pro používání hotelu jsou uvedena v podmínkách příslušného hotelu.

Kapitola 4 Rezignace, odstoupení

 1. V případě, že se smluvní strany výslovně písemně dohodly na právu zákazníka odstoupit od smlouvy o ubytování či pořádání akce nebo od objednávky ubytování či pořádání akce a na lhůtě pro bezplatné odstoupení zákazníka, může zákazník v této lhůtě od smlouvy či objednávky odstoupit. Právo zákazníka odstoupit od Smlouvy nebo Objednávky zaniká, pokud toto právo není uplatněno ve sjednané lhůtě.
 2. Pokud bylo dohodnuto, že zákazník může odstoupit od Smlouvy nebo Objednávky v určité lhůtě, aniž by mu vznikly náklady, může společnost Hotele Diament v této lhůtě rovněž odstoupit od Smlouvy nebo Objednávky.
 3. Společnost Hotele Diament může kdykoli s okamžitou platností odstoupit od Smlouvy nebo Objednávky v případě:
 1. vyšší moci, včetně přírodních katastrof a jiných okolností, za které společnost Hotele Diament nenese odpovědnost a které brání plnění Smlouvy nebo Objednávky;
 2. provedení rezervace pokoje nebo akce s použitím zavádějících nebo nepravdivých informací o podstatných skutečnostech, např. o totožnosti zákazníka nebo účelu pobytu;
 3. podstatného porušení těchto VSP ze strany zákazníka;
 4. uzavření hotelu, nemožnosti zajistit vhodné ubytování nebo zázemí pro akci z důvodu rekonstrukce hotelu nebo jiných událostí týkajících se hotelu.

Kapitola 5 Počet hostů nebo účastníků, změny v počtu hostů nebo účastníků a změny místa ubytování nebo místa konání akce

 1. Konečný počet hostů nebo účastníků musí být stanoven nejméně 5 pracovních dnů před dnem skupinového ubytování nebo skupinové akce. Pokud je v praxi počet hostů nebo účastníků vyšší, než je uvedeno ve Smlouvě nebo Objednávce, vypočítá se konečná cena na základě skutečného počtu hostů nebo účastníků a jednotkových cen dohodnutých ve Smlouvě nebo Objednávce nebo podle ceníku hotelu dle výběru společnosti Hotele Diament.
 2. Snížení počtu hostů nebo účastníků akce ze strany klienta o více než 15% oproti počtu dohodnutému ve Smlouvě nebo Objednávce vyžaduje písemný souhlas společnosti Hotele Diament. Nedostavení se hostů nebo účastníků akce nemá vliv na snížení ceny a nezakládá nárok zákazníka na snížení ceny.
 3. Zvýšení počtu hostů nebo účastníků akce o více než 15% vyžaduje písemný souhlas společnosti Hotele Diament.
 4. Pokud se počet účastníků sníží o více než 15%, může společnost Hotele Diament změnit dohodnuté prostory za předpokladu, že velikost nových prostor odpovídá poslednímu dohodnutému počtu účastníků a úroveň vybavení pokojů je srovnatelná.
 5. V případě nutnosti může společnost Hotele Diament přesunout akci do jiné místnosti srovnatelné velikosti a standardu. Tento prostor může být v případě potřeby umístěn v jiném hotelu srovnatelného standardu.
 6. Pokud akce bude trvat déle než do 4:00 hodin následujícího dne, je společnost Hotele Diament oprávněna účtovat dodatečné poplatky ve výši 10% z odměny sjednané ve Smlouvě nebo Objednávce.
 7. Umístění jakéhokoli displeje zákazníkem ve vstupní hale, na chodbách nebo ve vestibulu hotelu, před hotelem, je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Hotelem Diament.
 8. Jídlo a nápoje pro tyto akce zajišťuje výhradně společnost Hotele Diament. Výjimky z tohoto pravidla vyžadují předchozí písemnou dohodu stran s tím, že v takovém případě je společnost Hotele Diament oprávněna účtovat dodatečný poplatek ve výši 15% odměny sjednané ve Smlouvě nebo Objednávce.
 9. Zákazník je plně odpovědný za vhodnost potravin a nápojů, které nedodává společnost Hotele Diament. Společnost Hotele Diament neodpovídá za škody vzniklé v důsledku konzumace jídel a nápojů, které nebyly poskytnuty společností Hotele Diament, včetně nároků třetích stran.
 10. Společnost Hotele Diament neodpovídá za vhodnost potravin odnesených z hotelu po skončení akce nebo vynesených z hotelu.
 11. Podmínky uvedené ve Smlouvě uzavřené mezi společností Hotele Diament a Zákazníkem týkající se počtu hostů nebo účastníků, změn počtu hostů nebo účastníků a změn místa ubytování nebo akci a termínů případných změn mají přednost před podmínkami uvedenými ve VSP.

Kapitola 6 Technické vybavení

 1. Pokud společnost Hotele Diament poskytne zákazníkovi na jeho žádost technické nebo jiné vybavení, nese zákazník plnou odpovědnost za případné poškození tohoto vybavení, pokud není obsluhováno personálem hotelu, nebo za jeho ztrátu.
 2. Používání elektrických zařízení patřících zákazníkovi nebo jím pověřeným třetím osobám, které využívají elektrickou síť hotelu, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Hotele Diament. Za jakékoli poškození nebo zásah do technického vybavení hotelu způsobený tímto zařízením odpovídá zákazník. Společnost Hotele Diament může účtovat paušální poplatek za náklady na spotřebu energie vyplývající z používání výše uvedených zařízení.

Kapitola 7 Dekorativní materiály, výstavní předměty

 1. Dekorativní materiály, výstavní předměty a další předměty vystavené zákazníkem v rámci akcí, včetně osobních věcí zákazníka, který sám není hostem hotelu, a osobních věcí účastníků, kteří nejsou hosty hotelu, jsou uloženy v prostorách, kde se akce koná, nebo v hotelu na výhradní riziko zákazníka. Společnost Hotele Diament nenese odpovědnost za ztrátu, zničení nebo poškození těchto předmětů, ledaže by k tomu došlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání personálu hotelu.
 2. Dekorační a výstavní materiály přinesené zákazníkem musí splňovat požadavky požární bezpečnosti. Společnost Hotele Diament může požadovat, aby zákazník předložil příslušný dokument. Pokud zákazník takové žádosti nevyhoví, může společnost Hotele Diament dekorační materiály odstranit a uskladnit na náklady a riziko zákazníka.  Za případné škody vzniklé v souvislosti s těmito prvky odpovídá zákazník.
 3. Společnost Hotele Diament si vyhrazuje právo požadovat okamžité odstranění dekorativních a výstavních materiálů zákazníka v případě, že jejich obsah je urážlivý, odporuje obecnému právu nebo obecně uznávaným společenským normám nebo by mohl poškodit pověst společnosti Hotele Diament nebo hotelu.  Pokud je zákazník neodstraní, může je společnost Hotele Diament odstranit na náklady a riziko zákazníka.
 4. Všechny vystavené předměty a další předměty vnesené zákazníkem nebo účastníky akce musí být po skončení akce okamžitě odstraněny. Pokud je zákazník okamžitě neodstraní, může je společnost Hotele Diament odstranit a uskladnit na náklady a riziko zákazníka. Pokud předměty zůstanou v místnosti, kde se akce konala, může společnost Hotele Diament účtovat 10% z odměny sjednané ve Smlouvě nebo Objednávce.

Kapitola 8 Odpovědnost

 1. Zákazník nese odpovědnost za škody vzniklé na hotelu a jeho zařízení, za škody způsobené zaměstnancům hotelu a ostatním hostům, které způsobí zákazník, hosté nebo účastníci a zaměstnanci zákazníka. Společnost Hotele Diament může požadovat, aby zákazník poskytl odpovídající zabezpečení (např. pojištění, kauce, záruka).
 2. Zákazník se zavazuje uhradit dodatečné náklady za služby využívané jeho účastníky nebo hosty (např. telefon, parkoviště, placená televize, praní prádla, doplňkové stravovací služby atd.), které nebyly zahrnuty ve Smlouvě nebo Objednávce, a to na základě seznamu služeb poskytnutých společností Hotele Diament, který obsahuje čas jejich poskytnutí, cenu, jakož i údaje o osobě, která si je objednala, a pokud to není možné, číslo pokoje, ve kterém byla služba poskytnuta, nebo v případě využití parkoviště registrační značku vozidla. Výše uvedená povinnost se nevztahuje na případy, kdy tyto služby zaplatili jednotliví účastníci nebo hosté.
 3. Pokud zákazník během pobytu skupiny zákazníka v hotelu pořádá doprovodnou akci (koncert nebo jiné představení literárních, dramatických, hudebních, pantomimických, mluvených nebo hudebních děl, promítání filmů, diskotéky nebo výstavy atd.), je povinen na vlastní náklady a riziko uzavřít příslušnou licenční smlouvu a uhradit příslušné platby kolektivním správcům autorských práv ve vztahu k tvůrcům, producentům a výkonným umělcům.
 4. V případě vad ve službách poskytovaných společností Hotele Diament je zákazník povinen neprodleně informovat o tom společnost Hotele Diament, aby zaměstnanci hotelu mohli vady neprodleně odstranit nebo poskytnout dodávku či službu v souladu se Smlouvou nebo Objednávkou, pokud k vadám skutečně došlo.  Pokud takové jednání není možné vzhledem k povaze závady, přerušení nebo z jiných závažných důvodů, musí být závada oznámena společnosti Hotele Diament nejpozději v okamžiku uvolnění pokoje nebo odhlášení hostů.
 5. Stížnosti by měl zákazník nahlásit hotelu písemně nejpozději v poslední den pobytu před odjezdem z hotelu.
 6. Společnost Hotele Diament vyřizuje stížnosti do 7 dnů od jejich obdržení od zákazníka.
 7. Podání stížnosti nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit společnosti Hotele Diament dlužnou odměnu včas.
 8. Nároky zákazníka na náhradu ušlého zisku jsou vyloučeny.
 9. Společnost Hotele Diament si vyhrazuje právo okamžitě zasáhnout, přerušit nebo upravit akci, pokud zjistí, že byly porušeny požární nebo jiné bezpečnostní předpisy.
 10. V případě, že je zákazníkovi přiděleno místo k uložení věcí v hotelové garáži nebo na hotelovém parkovišti, neznamená to, že je mezi Stranami uzavřena smlouva o skladování.

Kapitola 9 Informační doložka

 1. Vaše osobní údaje spravuje společnost HOTELE DIAMENT S.A. se sídlem v Gliwicích (44-100) na ulici Dąbrowskiego 50.
 2. V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete nás kontaktovat na následující e-mailové adrese: sekretariat@hotelediament.pl
 3. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smluv uzavřených se společností Hotele Diament a objednávek učiněných u společnosti Hotele Diament na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 4. Příjemci údajů budou osoby pověřené správcem, zpracovatelé, se kterými jsme uzavřeli příslušné pověřovací smlouvy, a ti, kterým to ukládá zákon.
 5. Osobní údaje budou uchovávány po dobu 5 let od uzavření Smlouvy.
 6. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na opravení, vymazání, omezení zpracování, právo na přenášení dat, právo na námitku, právo svůj souhlas kdykoliv odvolat bez vlivu na soulad s legalitou zpracování (pokud je zpracování založeno na souhlasu), které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním;
 7. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016.
 8. Poskytnutí osobních údajů z vaší strany je dobrovolné, nicméně důsledkem neposkytnutí osobních údajů bude nepodepsání Smlouvy.
 9. Vaše osobní údaje nepodléhají automatizovanému rozhodování nebo profilování.

Kapitola 10 Závěrečná ustanovení

 1. V případě, že v důsledku neplnění nebo nesprávného plnění Smlouvy nebo Objednávky ze strany Zákazníka vznikne společnosti Hotele Diament škoda přesahující hodnotu smluvních pokut účtovaných z tohoto titulu, je společnost Hotele Diament oprávněna požadovat dodatečnou náhradu škody podle obecných pravidel vyplývajících z občanského zákoníku.
 2. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy nebo Objednávky budou Smluvní strany řešit smírně, a pokud se Smluvním stranám nepodaří dosáhnout dohody do 30 dnů ode dne oznámení o vzniku sporu, bude příslušným soudem soud příslušný podle sídla společnosti Hotele Diament.
 3. Smlouva nebo Objednávka a případné spory s nimi související se řídí polským právem, přičemž rozhodným jazykem je polština.
 4. Veškeré změny Smlouvy nebo Objednávky musí být provedeny písemně, jinak jsou neplatné; tuto formu musí mít i každé prohlášení o ukončení Smlouvy nebo Objednávky.
 5. Pokud se ukáže, že některé z ustanovení těchto VSP je v rozporu s obecně platnými právními předpisy nebo se stane neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na účinnost ostatních ustanovení VSP.
 6. Pokud některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným, nemá to žádný vliv na platnost a vymahatelnost této Smlouvy jako celku. Strany se dohodly, že takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude co nejvěrněji odrážet záměr takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

 

aktuální propagační akce

Podzimní prázdniny za posezónní ceny
Cena s Diamantovou kartou
503

Podzimní prázdniny za posezónní ceny

Dostępność: 03.09.2023 - 22.12.2023
Rodina
min. 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 529
zjistěte podrobnosti
VÁNOCE aneb RELAXACE PO VÁNOCÍCH ve ŠPANĚLSKU
Cena s Diamantovou kartou
645

VÁNOCE aneb RELAXACE PO VÁNOCÍCH ve ŠPANĚLSKU

Dostępność: 22.12.2023 - 07.01.2024
Rodina
Minimálně 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 679
zjistěte podrobnosti
DOVOLENÁ V USTRONII
Cena s Diamantovou kartou
645

DOVOLENÁ V USTRONII

Dostępność: 22.12.2023 - 07.01.2024
Rodina
minimálně 2 a 1 noc
HB - snídaně a večeře
Cena od 679
zjistěte podrobnosti
FÉRIE 2024 - nabídka s večeří
Cena s Diamantovou kartou
569

FÉRIE 2024 - nabídka s večeří

Dostępność: 01.01.2024 - 17.03.2024
Rodina
Minimálně 2 osoby a 1 noc
HB (polopenze) - snídaně a večeře
Cena od 599
zjistěte podrobnosti
Dotek luxusu

Dotek luxusu

Dostępność: 23.03.2022 - 30.06.2023
SPA balíčky
BB - Snídaně v ceně
Cena od 915
zjistěte podrobnosti
Relax v našem SPA

Relax v našem SPA

Dostępność: 24.02.2020 - 30.06.2023
Pro dva
min. 1 noc
BB - Snídaně v ceně
Cena od 900
zjistěte podrobnosti
2 a 3 denní pobyty v Ustroni
Cena s Diamantovou kartou
334

2 a 3 denní pobyty v Ustroni

Dostępność: 01.01.2022 - 17.03.2024
Rodina
min. 2 nebo 3 noci
BB - snídaně v ceně
Cena od 352
zjistěte podrobnosti
Cena za den - se snídaní
Cena s Diamantovou kartou
393

Cena za den - se snídaní

Dostępność: 03.01.2020 - 17.03.2024
Rodina
libovolná délka pobytu
BB - snídaně v ceně
Cena od 414
zjistěte podrobnosti
Cena za den - bez snídaně
Cena s Diamantovou kartou
346

Cena za den - bez snídaně

Dostępność: 03.01.2022 - 17.03.2024
Rodina
Libovolná délka pobytu
Cena od 364
zjistěte podrobnosti
Nevratná nabídka se snídaní - 11% sleva
Cena s Diamantovou kartou
350

Nevratná nabídka se snídaní - 11% sleva

Dostępność: 03.01.2020 - 17.03.2024
Rodina
libovolná délka pobytu
BB - snídaně v ceně
Cena od 368
zjistěte podrobnosti
Oferta bezzwrotna bez śniadania - rabat 11%
Cena s Diamantovou kartou
308

Oferta bezzwrotna bez śniadania - rabat 11%

Dostępność: 01.01.2022 - 17.03.2024
Extra nabídky
Dowolna długość pobytu
Cena od 324
zjistěte podrobnosti
Zobrazit vše

Diamantová karta

Slevový program v hotelech Diament

Sleva až 50 %

Vybrat objekt
Vybrat objekt
Spa & Wellness Hotel Diament**** Hotel Diament***

K dosažení nejvyšší úrovně poskytovaných služeb používá portál cookies, které jsou ukládány v paměti prohlížeče. Podrobné informace o účelu jejich používání a možnostech změny jejich nastavení jsou uvedeny v Politice soukromí.
Kliknutím na PŘIJÍMÁM VŠE poskytujete souhlas s použitím technologií jako cookies a s tím, že Hotele Diament S.A., Dąbrowskiego 50, 44-100, Gliwice bude zpracovávat Vaše osobní údaje získané na internetu, jako jsou IP adresa a identifikátory cookies, pro marketingové účely (včetně automatizovaného přizpůsobování reklam podle Vašich zájmů a měření jejich účinnosti). Změnu nastavení cookies můžete provést v nastavení.

Spravovat nastavení soukromí
Cookies nezbytné pro fungování stránek

Cookies nezbytné pro fungování služeb dostupných na internetových stránkách, umožňující prohlížení nabídek, provádění rezervací, podporující zabezpečení, mj. ověřování uživatelů a detekci zneužití.

Analytické cookies

Cookies umožňující shromažďovat informace o způsobu, jak uživatelé internetové stránky používají, za účelem optimalizace jejich fungování a jejich přizpůsobení očekáváním uživatelů

Marketingové cookies

Cookies umožňující zobrazovat uživatelům marketingový obsah podle jejich preferencí a informovat je podle jejich zájmů o marketingových nabídkách týkajících se výrobků a služeb správce stránek a třetích subjektů.

Vaše předvolby dosud nebyly uloženy